Ndërtimi i hidrocentalit " Frederik Engels"

Hidrocentali i dytë mbi rrjedhën e lumit Mat, në grykën e Shkopetit, filloi të ndërtohej më 1959 dhe u vu në shfrytëzim më 1963. Deri në fund të viteve 1990 njihej me emrin “Frederik Engels”. Albumi ilustron fazat e ndryshme të ndërtimit të këtij hidrocentrali